شماره حساب های بانکی


ردیف

نام بانک

شعبه

شماره حساب

نوع حساب

1

ملت

بورس کالا

107388266

جاری

2

ملی

بورس اوراق بهادار تهران

0112237849009

جاری

3

سامان

سی تیر

8494015199993

جاری