امور معاملات

 تهران - خیابان وزراء- خیابان 23- پلاک 10- طبقه اول

تلفن امور معاملات کالا: 88726531-88716573-88726283-88481417

تلفن امور معاملات اوراق: 88716579

فاکس امور معاملات: 88480372

کد پستی: 1513933611


Address: First floor, No. 10, 23St., Vozara St.,Tehran.

Tel(commodity): +98-21-88726531,88716573,88726283,88481417

Tel (Stock) : +98-21-88702695,88723381,88703123,88705178

Fax: +98-21-88480372

Postal Code: 1513933611

 


 

تلفن امور معاملات: 88716579-88719037-88726283-88481417

فاکس امور معاملات: 88480372

تلفن امور معاملات: 88716579-88719037-88726283-88481417

فاکس امور معاملات: 88480372